Kraftverksbolagen bygger fisktrappa


Startsidan

         

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Kraftverksbolagen sneglar mot Dammån

I likhet med många andra forsande vattendrag utnyttjades Dammån tidigt som kraftproducent. Rester av vattendrivna kvarnar och sågverk har funnits kvar in i sen tid vid Åhn och Böle. Strax efter sekelskiftet byggdes även ett minikraftverk. Det inspirerade ortsborna till ett vidare utnyttjande av det fallande vattnets kraft.

1917 igångsatte det nybildade Hallens elektriska AB utbyggnaden av Dammån och två år senare stod Åhns kraftstation invigningsklar. Via en 175 meter lång trätub leddes vattnet in i stationen, som producerade 500 kw elektricitet. Efter drygt femtio år var det dags för en upprustning av kraftstationen. 
Osökt infinner sig frågan; kommer nutidens kraftverk att hålla lika länge innan några vidlyftigare åtgärder behöver göras? Allnog så beslöt Jämtlandskraft AB som nu är stationens ägare att utnyttja medel ur statliga oljeersättningsfonden och göra en upprustning av stationen. I första hand gällde det utbyte av den maskinella utrustningen till modernare och effektivare grejor, i andra hand en uppsnyggning av stationshuset in- och utvändigt. Fast inom vissa gränser. Byggnaden har under åren hunnit bli unik och klassas numera som byggnadsminne. 

Åtgärden blev av den arten att vattendomstolen måste lämna sitt medgivande och därmed kom också kravet på fastställda vattenhushållningsbestämmelser in i bilden. Den gamla stationen byggdes nämligen före vattenlagens tillkomst och först efter »talan från fiskerättsägarna i Dammån förpliktade vattendomstolen genom utslag den 10 oktober 1927 kraftverksägaren att släppa fram minst en vattenmängd om 0,5 kubikmeter per sekund», som det ordagrant står i handlingarna. Kraftbolaget ålades redan 1918 att bygga en fisktrappa, men den fungerade dåligt. Efter kritik från fiskerättsägarna ombyggdes fisktrappan 1927 och fick dagens utseende.

En synnerligen enkel konstruktion, men trappan har fungerat bra. Mellan den 15 juni och 30 september har man också varit skyldig att släppa fram 0,5 sekundkubikmeter vatten i trappan. Något krav därutöver på vatten i åfåran har bolaget inte haft över sig, men under perioder av synnerligen låg vattenföring har det hänt att maskinisten resolut stängt generatorerna 3ch låtit hela åns vatten tillfalla öringen. 

Tack vare detta har man klarat öringvandringen även under extrema förhållanden. Med de nya bestämmelserna från 1982 går fortfarande 0,5 kubikmeter i sekunden genom fisktrappan, men dessutom 1,3 kubikmeter över skibordet och 0,2 kubikmeter via en avloppsränna i intagshuset. Således totalt 2 meter vatten i sekunden för fiskets främjande. Tappningstiden har också flyttats fram till den 10 juni. Fisktrappan är dessutom så utformad att när öringkontrollen en gång upphör, så kan fisken utan hinder vandra genom hela trappan upp till ån ovanför skibordet.

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com